Language Assistance and Non-discrimination Notice

 

Northeast Wisconsin Foot and Ankle Associates, SC complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.

 We provide free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:

· qualified sign language interpreters

· written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)

by calling Sign Language Group at (920) 720-3046 for voice phone, (920)486-6270 for video phone, or my emailing them at scheduling@thesignlanguagegroup.com. 

And, provides free language services to people whose primary language is not English, such as:

· qualified interpreters

· information written in other languages

 by calling International Languages at (920) 380-0980.

Español (Spanish)

Noreste de Wisconsin pie y tobillo Asociados, SC cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.  Si usted necesita servicios de asistencia de idioma, de forma gratuita, por favor llame al 920-380-0980.

 Hmoob (Hmong)

Northeast Wisconsin Cov Pob Zeb thiab Pob Txha Txiv Ntoo, SC ua raws cov kev cailij choj yuam siv ntawm Tsom Fwv Nrub Nrab Teb Chaw hais txog pej xeem cov cai (Federal civil rights laws) thiab tsis ciav-cais leejtwg vim nws hom neeg, nqaij tawv, lub tebchaws tuaj, hnub nyoog, kev tsis taus, los yog poj niam txiv. Yog hais tias koj xav tau cov lus pab pab dawb dawb xwb, thov hu rau 920-380-0980.

 中文 (Chinese)

东北威斯康星脚和踝关节同伙, 遵守適用的聯邦民權法律規定不因種族膚色民族血統 殘障或性別而歧視任何人如果您需要語言援助服務免費的請致電 920-380-0980

 Deutsche (German)

Nordost Wisconsin Fuß und Knöchel Mga kasamahan, SC erfüllt geltenden bundesstaatliche Menschenrechtsgesetze und lehnt jegliche Diskriminierung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Herkunft, Alter, Behinderung oder Geschlecht ab. Benötigen Sie Hilfe Sprachdienstleistungen, kostenlos, rufen Sie bitte 920-380-0980.

 عربى (Arabic)

أو ال لون أو ال عرق أ ساس ع لى ی م یز و لا ب ھا ال م عمول ال فدرال یة ال مدن یة ال ح قوق ب قوان ین شمال شرق ولاية ويسكونسن سيرا على الأقدام والكاحل أسوشيتس، اتفاقية استكهولم ی ل تزم .ال ج نس أو الإع اق ة أو ال سن أو ال وط ني الأ صل إذا كنت بحاجة إلى خدمات المساعدة اللغوية، مجاناً، يرجى الاتصال 920-380-0980.

 Pусский (Russian)

Северо-Восточной Висконсин стопы и голеностопного сустава Партнеры, SC соблюдает применимое федеральное законодательство в области гражданских прав и не допускает дискриминации по признакам расы, цвета кожи, национальной принадлежности, возраста, инвалидности или пола. Если вам нужны услуги помощи языка, бесплатно, пожалуйста, позвоните 920-380-0980.

 한국어 (Korean)

북동 위스콘신 발목, 사우스 캐롤라이나 () 관련 연방 공민권법을 준수하며 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애 또는 성별을 이유로 차별하지 않습니다. 언어 지원 서비스, 무료로, 필요한 경우 920-380-0980 전화 주시기 바랍니다.

 Tiếng Việt (Vietnamese)

Đông bắc Wisconsin chân và mắt cá chân Nhân viên, SC tuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính. Nếu bạn cần dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ, miễn phí, xin vui lòng gọi 920-380-0980.

 Français (French)

Nord-est du Wisconsin pied et cheville Associates, SC respecte les lois fédérales en vigueur relatives aux droits civiques et ne pratique aucune discrimination basée sur la race, la couleur de peau, l'origine nationale, l'âge, le sexe ou un handicap. Si vous avez besoin de services d’assistance linguistique, sans frais, composez le 920-380-0980.

 Polskie (Polish)

Północno-wschodnim Wisconsin stopy i kostki Associates, SC postępuje zgodnie z obowiązującymi federalnymi prawami obywatelskimi i nie dopuszcza się dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie, wiek, niepełnosprawność bądź płeć. Jeśli potrzebujesz usług pomocy językowych, nieodpłatnie, skontaktuj się z 920-380-0980.

 हिंदी (Hindi)

Północno-wschodnim Wisconsin stopy i kostki Współpracowników, SC लागू होने योग्य संघीय नागरक अिधकार क़ाननू का पालन करता और जाअैत, रंग, राैीय मूल, आयु, अैवकलांगता, या लग के आधार पर भेदभाव नह करता ह।ै यदि आपको भाषा सहायता सेवाओं, नि: शुल्क, 920-380-0980 फोन कृपया।

 ລາວ (Lao)

Northeast Wisconsin Foot and Ankle Associates, SC ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິດທິພົນລະເມືອງຂອງ

ຣັຖບານກາງທີ່ບັງຄັບໃຊ້ ແລະບໍ່ຈຳແນກໂດຍອີງໃສ່ພື້ນຖານດ້ານເຊື້ອຊາດ, ສີຜິວ, ຊາດກຳ ເນີດ, ອາຍຸ, ຄວາມພິການ, ຫຼື ເພດ. ບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາແມ່ນມີໃຫ້ທ່ານຟຣີໂດຍໂທ (920) 380-0980.

 Shqiptar (Albanian)

Northeast Wisconsin Foot and Ankle Associates, SC vepron në përputhje me ligjet e zbatueshme federale të të drejtave civile dhe nuk ushtron diskriminim mbi baza si raca, ngjyra, prejardhja etnike, mosha, aftësia e kufizuar ose gjinia. Shërbimet e ndihmës për gjuhët janë falas për ju duke telefonuar (920) 380-0980.

 Tagalog – Filipino

Sumusunod ang Hilagang-silangang Wisconsin paa at bukung-bukong kasamahan, SC sa mga naaangkop na Pederal na batas sa karapatang sibil at hindi nandidiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian. Ang mga serbisyong tulong sa wika ay magagamit sa iyo nang libre sa pagtawag (920) 380-0980.

  

If you believe that Northeast Wisconsin Foot and Ankle Associates, SC has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, disability, or sex, you can file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights

· Electronically through the Office for Civil Rights Complain Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf

· By mail at

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Ave. SW

Room 509F HHH Building

Washington, DC 20201

·  By phone at 1-800-368-1019; 800-537-7697 (TDD)

 

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html